Seniorrådets arbejde

Seniorrådets opgaver er blandt andet:

 • at afgive høringssvar i de politiske sager der berører seniorer i Hvidovre Kommune
 • at afgive budgetforslag i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger
 • at fungere som sparringspartner på områder der vedrører seniorer i kommunen
 • at være repræsenteret i bruger- og pårørenderåd på plejehjemmene
 • at orientere kommunens ældre om ældrepolitiske forhold
 • at samarbejde med de fire lokalråd og Det Frivillige Ældrearbejde

På denne side kan du følge Seniorrådets arbejde.

Luk alle
Åbn alle

Seniorrådet og Hvidovre Kommune har indgået samarbejdsaftale der fastslår rammerne for rådets sammensætning og virke. Samarbejdsaftalen og vedtægterne er godkendt af Hvidovre Kommunes kommunalbestyrelse. Du kan læse den gældende samarbejdsaftale og vedtægter her:

I forlængelse af Finanslovsaftale 2016 skal kommunerne udarbejde en Værdighedspolitik som baggrund for udmøntning af værdighedsmidlerne. Formålet er, at understøtte en værdig pleje og omsorg på ældreområdet. Hvidovre Kommune og Hvidovre Seniorråd har i tæt samspil udarbejdet Ældre- og værdighedspolitikken.

Den nuværende Ældre- og Værdighedspolitik er gældende i perioden 2020-2023 og fungerer som rettesnor for, hvordan der arbejdes med det gode ældreliv i Hvidovre Kommune. Politikkens syv temaer er baseret på værdierne: medmenneskelighed, værdighed og tryghed. Derudover har temaerne et gennemgående øget fokus på rehabiliterende indsatser. 
De syv temaer er: 

 1. Livskvalitet, 
 2. Selvbestemmelse
 3. Kvalitet, Tværfaglighed og Sammenhæng i Plejen
 4. Mad og Ernæring
 5. Pårørende
 6. En værdig død
 7. Bekæmpelse af ensomhed
Politikken medtages i det politiske arbejde fremover og Seniorrådet følger samt bidrager til realiseringen af Ældre- og Værdighedspolitikken løbende. 

Du finder Ældre- og Værdighedspolitikken her:

Seniorrådet har mange forskellige samarbejdspartnere. Samarbejdspartnerne sikrer Seniorrådet god viden og indsigt i de forskellige ældrepolitiske sager som rådet afgiver høringssvar til.

Seniorrådet værdsætter samarbejdet med Hvidovre Kommunes forskellige Bruger- og Pårørenderåd. Samarbejdet giver Seniorrådet mulighed for direkte kontakt med plejehjemsbeboerne og derigennem får de indsigt i hverdagslivet på plejehjemmene og i eget hjem.

Seniorrådets repræsentanter i Bruger- og Pårørenderådene er:

 • Krogstenshave: Jens Juul
 • Strandmarkshave: Bjarne Agerlin
 • Dybenkærshave: Marianne Hviid
 • Svendebjerghave: Anette Kou
 • Søvangsgården: Jørgen Nygaard
 • Søvangsgården, bestyrelsen: Jørgen Nygaard
 • Aktivitetscenteret: Rene Langhorn
 • Hjemmeboende borgere: Christian Thode

Referater fra møderne i de forskellige Bruger- og Pårørenderåd kan bestilles ved at kontakte Seniorrådets repræsentanter. Se kontaktoplysninger under fanen "Seniorrådets medlemmer".

Det Frivillige Ældrearbejde er gruppe ældre, der frivilligt og ulønnet yder hjælp til andre ældre i Hvidovre. En del af deres opgaver er:

 • Yder praktisk hjælp til småting - svarende til vennetjenester
 • Giver rådgivning om sociale spørgsmål, eks folkepension, boligydelse og hjælpemidler
 • Vejleder om skat, arv og testamente og andre juridiske spørgsmål
 • Hjælper med at udfylde skemaer, ansøgninger m.v.
 • Hjælper med at udfylde menuskemaer til borgere som får mad fra plejehjemmet Krogstenshave
 • Yder praktisk hjælp, når Danske Lægers Vaccinationsservice vaccinerer kommunens ældre
 • Afholder caféeftermiddage for pensionister og efterlønnere
 • Er guider og hjælpere på Hvidovre Kommunes skovture for pensionister

Har du brug for hjælp eller ønsker du at være en del af Det Frivillige Ældrearbejde kan du ringe eller møde op i:

Paletten
Hvidovregade 49
2650 Hvidovre
Tlf.: 36496 966

Åbningstiderne er:
mandag - onsdag kl. 10-12
torsdag kl. 13-15

Kontoret har lukket i juli og december.

Seniorrådet har medlemmer i samtlige 4 lokalråd. Seniorrådet værdsætter dette samarbejde, der giver en god kontakt til baglandet, styrker Seniorrådets arbejde i lokalområderne og giver Seniorrådet føling med hvad der rører sig generelt i ældrebefolkningen i Hvidovre.

Forpersonerne i de 4 lokalråd er:

 

Referaterne fra møderne i lokalrådene kan bestilles ved at kontakte ovenstående forpersoner.